Головна сторінка Сторінки історії Про нас Освітня діяльність Інформація до відкритого доступу Профорієнтаційний термінал Психологічна служба Бібліотека Центру Культура. Мистецтво. Спорт. Молодіжні громадські об'єднання Учнівський телецентр Відеопрезентації Книга пам'яті Новини Оголошення

 

Освітня діяльність — Наукові праці

Наукові праці Педагогічний вернісаж Ресурси освітніх інновацій Науково-методична робота Дистанційна освіта Кращі учні Центру

Наукові праці

Балакін В. Г., Крапивкіна О. М. "Створення розвивального освітнього середовища навчального закладу професійної (професійно-технічної) освіти".

Апробовано та запропоновано педагогічний досвід МЦППВ із упровадження в навчальний процес розроблених різновидів ІДЗ (індивідуальних домашніх завдань) професійного спрямування, зокрема репродуктивних ІДЗ, ІДЗ підвищеної складності, творчих ІДЗ. З’ясовано дидактичний та розвивальний потенціал таких ІДЗ, ускладнених професійним спрямуванням, під час викладання математики, як одного із засобів формування розвивального освітнього середовища навчального закладу.

Ознайомитися

Балакін В. Г. "Створення моделі інформаційно-наукового центру інноваційного типу в закладі ступеневої професійної освіти (з досвіду роботи)".

Сьогодні різко підвищуються вимоги до гнучкості, мобільності не тільки професійних, а й методичних знань —- в умовах швидких змін педагоги повинні швидко оновлювати свої знання, вміння і компетенції шляхом впровадження нових педагогічних, інформаційних та комунікаційних технологій.

Ознайомитися

Балакін В. Г. "Сучасні вимоги до підготовки майстрів виробничого навчання".

Світовий досвід свідчить, що перспективу має тільки те суспільство, яке постійно навчається. Сьогодні всі суб’єкти освітнього процесу повинні враховувати сучасні вимоги ринку праці, постійно працювати над вивченням, узагальненням та впровадженням новітніх педагогічних ідей.

Ознайомитися

Балакін В. Г. "Професіоналізм майстра виробничого навчання".

Сьогодення вимагає від усіх суб'єктів освітнього процесу врахування сучасних вимог ринку праці, продукування новітніх педагогічних ідей. Тому в нових умовах професійна освіта має бути потужною, неухильно зростаючою, конкурентоспроможною.

Ознайомитися

Балакін В. Г. "Реалізація міжпредметних зв’язків та формування технічного мислення в процесі підготовки техніків-механіків у закладі ступеневої професійної освіти".

Концепція розвитку професійної освіти зазначає, що соціально-економічні зміни в суспільстві, входження  України в цивілізоване світове співробітництво зумовлюють зростання вимог до якості підготовки робітничого потенціалу країни, від якого залежить могутність держави та добробут нації.

Ознайомитися

Балакін В. Г. "Специфіка підготовки кваліфікованих робітників з вадами слуху та мовлення у закладі ступеневої професійної освіти".

Проблема професійної підготовки кваліфікованих робітників-інвалідів (робітників з вадами слуху та мовлення, зору, опорно-рухаючого апарату тощо) — це не нова проблема галузі професійної педагогіки. Однак підвищений інтерес до неї з’явився у професійній педагогіці та в економічних науках в останні десятиліття, про що свідчить поява значної кількості педагогічних та економічних праць — серйозних ґрунтовних досліджень, присвячених розробці цих питань.

Ознайомитися

Балакін В. Г. "Застосування гнучких управлінських стратегій в Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області".

Складна соціально-економічна ситуація в Україні протягом останніх двадцяти років призвела до тяжких наслідків для системи професійно-технічної освіти, пов’язаних з фінансуванням, розбалансуванням ринку праці, зростанням вимог роботодавців до кваліфікації робітничих кадрів та їх працевлаштування. Сьогодні, як ніколи, існує нагальна потреба в аналізі помилок, обговоренні та внесенні пропозицій до проекту «Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років». Вважаємо за необхідне акцентувати увагу на деяких принципових позиціях, які слід врахувати, виходячи з досвіду роботи щодо особливостей застосування гнучких управлінських стратегій у Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Ознайомитися

Моськін С. І. "Теоретичні підходи до вивчення проблеми професійного становлення особистості учнів ПТНЗ".

Проблема професійного становлення учнівської молоді посідає важливе місце у педагогічній та віковій психології, оскільки стосується вирішального моменту у життєвій самореалізації особистості.

Ознайомитися

Моськін С. І. "Психологічна служба професійно-технічних навчальних закладів у професійному становленні майбутнього фахівця".

Стаття присвячена визначенню психологічних умов розвитку особистості учнів ПТНЗ у процесі функціонування психологічної служби. Розглянуто діяльність психологічної служби та основні види у процесі професійного становлення особистості учнів професійно-технічних навчальних закладів. Розкрито зміст завдань та особливості роботи практичного психолога в системі ПТНЗ.

Ознайомитися

Моськін С. І. "Психологічне здоров'я як чинник професійного становлення учнів професійно-технічних навчальних закладів".

У статті розглянуто психологічні аспекти психічного здоров’я учнів ПТНЗ. Наведено дані досліджень щодо змістовної типології ситуацій, що сприймаються підлітками і юнаками як кризові. Автор спонукає майстрів та викладачів щодо необхідності орієнтуватися в основних психологічних проблемах учнів, щоб випадково не образити, щоб підтримати, прихилити на свій бік, відстоюючи норми та ідеали людської гідності, високого сумління та професіоналізму. Представлено методичні  рекомендації щодо становлення психічного здоров’я учнів ПТНЗ у процесі оволодіння професії.

Ознайомитися

Моськін С. І. "Психолого-професійна зрілість як умова подолання учнями ПТНЗ безробіття у майбутньому".

Педагогічний аспект соціалізації і розгляд з цих позицій проблеми особистісної зрілості — це цілеспрямована підготовка молоді до життя, до виконання основних соціальних функцій, що включає: трансформацію вимог суспільства до молоді в конкретні педагогічні задачі, форми, методи і засоби навчання і виховання; розроблення шляхів підготовки молоді до самостійного життя; психологічну діагностику і вивчення рівня особистісної зрілості.

Ознайомитися

Рукавішнікова О. В. "Теоретичні питання організації дистанційного навчання в освітній роботі".

Динамічність економічних і соціокультурних процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві, кардинальні зміни в способах поширення та використання інформації зумовлюють еволюцію освітніх технологій, сприяють активному впровадженню дистанційної освіти як одного з напрямів реформування й стратегічного розвитку освітньої системи України.

Ознайомитися

Рукавішнікова О. В. "Інноваційна діяльність майстра виробничого навчання як умова формування професійно мобільного кваліфікованого робітника".

У сучасному світі освіта перестає ототожнюватись з формальною освітою. Будь-яка діяльність зараз трактується як освітня, якщо вона має на меті змінити установки і моделі поведінки індивідів шляхом розвитку нових умінь і навичок. У якості основної риси сучасної освіти можемо назвати взаємодію як різних підходів до подання матеріалу, так і методів викладання.

Ознайомитися

Рукавішнікова О. В. "Особливості управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах соціального партнерства".

Професійно-технічна освіта адаптується до сучасних ринкових умов та потребує перебудови управлінської стратегії, адже тільки сучасні освітянські менеджери здатні впровадити механізми управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах соціального партнерства.

Ознайомитися

Рукавішнікова О. В. "Упровадження ступеневої професійної освіти як складова стратегічного управління багатопрофільним ПТНЗ".

Питання управління ПТНЗ передусім пов’язане з підвищенням суспільних та освітніх вимог до якісної підготовки мобільних кваліфікованих робітників.

Ознайомитися

Рукавішнікова О. В. "Переорієнтація професій як новітня управлінська стратегія в багатопрофільному професійно-технічному навчальному закладі".

В умовах зростання конкурентної боротьби, поступових змін освітньої парадигми, модернізації існуючих та появи нових типів навчальних закладів виникає потреба у новітніх підходах до проблем управління та осмислення практичного досвіду в управлінні закладами нового типу.

Ознайомитися

Гладир В. Г. "Інноваційні підходи до викладання предметів гуманітарного циклу".

Особливістю науково-методичного забезпечення в Центрі ступеневої професійної освіти є впровадження інноваційних педагогічних технологій, які допомагають вирішувати педагогічні проблеми оригінальним, нестандартним шляхом. Серед перспективних ми означили метод проектів, ситуаційний метод, так званий "кейсметод", інформаційно-комп'ютерні технології.

Ознайомитися

Крапивкіна О. М. "Формування віртуального методичного середовища засобами локальної мережі Intranet".

У Міжрегіональному центрі протягом двох десятиріч інтенсивно впроваджуються інформаційні технології, що дає змогу постійно осучаснювати навчально-виховний процес, впроваджувати інноваційні педагогічні технології. З метою реалізації інноваційних підходів з використанням інформаційно-комунікаційних засобів навчання було створено інформаційно-науковий центр.

Ознайомитися

 

 

Методичне забезпечення навчального процесу

Методичний та психолого-педагогічний супровід діяльності педагогів засобами інформаційно-наукового центру МЦППВ.

Сучасний етап розвитку освіти в умовах несприятливого впливу економічних, соціально-культурних чинників характеризується пошуком шляхів, способів і засобів самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації творчої конкурентоздатної особистості.

Ознайомитися

Методичні вказівки щодо організації роботи з обдарованими учнями.

Обдарованість — характерна ознака особистості. Кожен педагог мріє мати обдарованих учнів, спроможних до високих показників у навчанні та в особистому розвитку.

Ознайомитися
Сценарій єдиного методичного дня (27.05.2016).

Сценарій єдиного методичного дня «МЦППВ — сучасне освітнє середовище для навчання та виховання», проведеного 27 травня 2016 року відповідно до плану роботи МЦППВ.

Ознайомитися
Балакін В. Г. Міжрегіональний центр — сучасне освітнє середовище для навчання та виховання.

Матеріали єдиного методичного дня «МЦППВ — сучасне освітнє середовище для навчання та виховання» (27.05.2016).

Ознайомитися
Тарадуда О. В. Інноватика — потреба сьогодення.

Матеріали єдиного методичного дня «МЦППВ — сучасне освітнє середовище для навчання та виховання» (27.05.2016).

Ознайомитися
Кулініч Н. В. Застосування інформаційно-комунікативних технологій під час проведення уроків виробничого навчання з професії «Кравець».

Матеріали єдиного методичного дня «МЦППВ — сучасне освітнє середовище для навчання та виховання» (27.05.2016).

Ознайомитися
Легка Л. І. Творча робота майстра виробничого навчання з розвитку інтересу в учнів до обраної професії.

Матеріали єдиного методичного дня «МЦППВ — сучасне освітнє середовище для навчання та виховання» (27.05.2016).

Ознайомитися
Міліогло О. В. Впровадження мультимедійних технологій на уроках виробничого навчання з професії «Кухар. Офіціант».

Матеріали єдиного методичного дня «МЦППВ — сучасне освітнє середовище для навчання та виховання» (27.05.2016).

Ознайомитися
Орлова О. І. Особливості викладання соціально-гуманітарних дисциплін у групах молодших спеціалістів.

Матеріали єдиного методичного дня «МЦППВ — сучасне освітнє середовище для навчання та виховання» (27.05.2016).

Ознайомитися
Рабош О. Й. Специфіка викладання матеріалознавства учням з вадами слуху та мовлення з професії «Токар».

Матеріали єдиного методичного дня «МЦППВ — сучасне освітнє середовище для навчання та виховання» (27.05.2016).

Ознайомитися
Радіонова Л. О. Розвиток індивідуальних здібностей та інтересів учнів під час оволодіння професією «Електрогазозварник».

Матеріали єдиного методичного дня «МЦППВ — сучасне освітнє середовище для навчання та виховання» (27.05.2016).

Ознайомитися

Полат Е. С. и др. "Метод проектов".

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его называли также методом проблем и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В. Х. Килпатриком.

Ознайомитися

Співак Н. П. Сценарій фольклорного свята "Ми єдина Україна".

У цьому світі ми — єдині. Сьогодні ми повертаємося до своїх животоків – одностайно, щиро, не вагаючись. Саме сьогодні, в час бурхливих історичних, політичних перемін, нам, українцям, необхідно пізнати, зрозуміти клич нашої народної традиційної культури, її одвічний гуманізм, добробут, всепрощення, доброзичливість, щиру гостинність, щоб врівноважити свої вчинки, спрямувати їх на утвердження народних цінностей, забезпечення душевного затишку усім, хто живе на землі, що зветься Україна.

Ознайомитися

Кузьмович В. М. Сценарій вечора пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 р.р.

"Дзвони серця".

Ознайомитися

Інформаційно-методичний збірник передового педагогічного досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання Міжрегіонального центру за підсумками участі в обласних виставках 2009-2012 років за всіма номінаціями

Ознайомитися

   

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Матеріально-технічна база Міжрегіонального центру.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу є самостійним розділом річного плану Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців і складене на підставі аналізу комплексного методичного забезпечення предметів та професій.

Ознайомитися

   

Освітні веб-сайти

Освітні веб-сайти.

Перелік та розташування освітньо-інформаційних сайтів.

Ознайомитися