Головна сторінка Сторінки історії Про нас Освітня діяльність Інформація до відкритого доступу Профорієнтаційний термінал Психологічна служба Бібліотека Центру Культура. Мистецтво. Спорт. Молодіжні громадські об'єднання Учнівський телецентр Відеопрезентації Книга пам'яті Новини Оголошення

 

Профорієнтаційний термінал

ЦЕНТР СТУПЕНЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Затверджено
на засіданні педради
Протокол №15 від 10.06.2013 р.
 

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендіальне забезпечення, надання матеріальної допомоги та преміювання учнів Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців

1. Положення про стипендіальне забезпечення, надання матеріальної допомоги та преміювання розроблене відповідно до статті 51 Закону України «Про освіту», статті 39 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року за №882 із змінами, внесеними Постановами КМУ від 05.03.2008 р. №165 від 25.07.2012 р. №703, методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист №3/4-3215 від 19.10.2004 р.) листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.05.2010 р. №1/9-366.

2. Для вирішення питань призначення та позбавлення стипендії, надання матеріальної допомоги, заохочення учнів за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності відповідним наказом по Центру створюється колегіальний орган — стипендіальна комісія.

3. Голова стипендіальної комісії організовує роботу комісії, до складу якої входить 8 осіб.

4. Кожен член стипендіальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію функцій.

5. Формою роботи комісії є засідання, рішення яких оформлюється протоколом і підписується усіма членами комісії, присутніми на засіданні.

6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комісії.

7. Реєстр учнів, яким призначена стипендія, затверджується наказом директора за поданням стипендіальної комісії.

8. Стипендія виплачується 1 раз на місяць у встановлений термін.

9. Міжрегіональний центр у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, першочергово призначає стипендії учням:

10. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

11. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, призначається:

12. Учням, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмету, розмір академічної стипендії збільшується на 40 грн.

13. Стипендія може не призначатися учням, які:

14. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує стипендію у призначеному їй розмірі за попередній місяць навчання.

15. Учням, які навчались за державним замовленням і:

1) перебувають у академічній відпустці за медичними показаннями, відповідно до наказу директора Центру в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50% мінімальної академічної стипендії;

учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 17 до 23 років залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому підпункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

2) поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки, стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно результатів останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю. У разі, коли дата поновлення до складу учнів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу керівника навчального закладу.

16. Стипендія призначається відповідним наказом директора за поданням стипендіальної комісії з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

17. Розмір академічної стипендії збільшується на 18 відсотків учням (із терміном навчання не більш як 10 місяців), які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил України.

18. Учням, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантуються пільги під час призначення стипендії за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 130 грн.

19. Учням, які є інвалідами по слуху, додатково виплачується соціальна стипендія у розмірі 50% від мінімальної академічної стипендії. Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

20. Учням, які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір академічної стипендії зменшується на 50, а тим особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків. Дія цього пункту не поширюється на учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.

21. Учням, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання в Центрі за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія.

22. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, Центр використовує 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій для надання учням матеріальної допомоги та заохочення.

23. Надання матеріальної допомоги здійснюється за відповідним наказом директора Центру, виходячи із рішення стипендіальної комісії, за поданням керівників навчальних груп.

24. Матеріальна допомога надається:

25. Преміювання здійснюється за відповідним наказом директора Центру, виходячи із рішення стипендіальної комісії, за поданням керівників навчальних груп, викладачів, заступників директора, старших майстрів, керівника фізвиховання.

26. Премія учням призначається:

27. Розміри матеріальної допомоги та премій встановлюються, виходячи із суми економії стипендіального фонду, яку визначає бухгалтерія Центру.